Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Hoorn en Omstreken 'De Samenhang'

Privacy Statement


VPG ‘De Samenhang’ hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens, Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. VPG ‘De Samenhang’ houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als VPG ‘De Samenhang’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Statement vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


VPG 'De Samenhang'
Boedijnhof 24
1628 SB Hoorn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door VPG ‘De Samenhang’ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het kunnen benaderen voor afgelastingen;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het leveren van diensten die u van ons afneemt;
 • Het samenstellen van een nieuwsbrief;
 • Het sturen van post, zoals een verjaardags-, kerst-, beterschapskaart;

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens van ruiter;

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kan uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van de VPG ‘De Samenhang’: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


VPG ‘De Samenhang’ is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage en correctie van uw gegevens.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van inschrijving voor wedstrijden;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereen-komst hebben afgesloten. Met deze partij (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is in een kader van een politieonderzoek, als deze bij ons (persoons) gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens en speciale gegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog analoog bewaard door het secretariaat, voor het organiseren van een reünie of om te zorgen dat bij her inschrijving (binnen 2 jaar) niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren. De digitale persoons-gegevens in de adressenlijst worden meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons-gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgenden maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VPG ‘De Samenhang’ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 • Het enige bestand met persoonsgegevens wat online staat is het online inschrijfformulier, dit is beveiligd en kan alleen worden benaderd door de webmaster;
 • Berichtgeving voor alle leden wordt per email onder BCC (Blind Carbon Copy) verzonden;
 • Alle bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en worden opgeslagen op een beveiligde laptop van de penningmeester;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Privacy Statement VPG De Samenhang (Download)