Vereniging Paardrijden Gehandicapten
Hoorn en Omstreken 'De Samenhang'

Huishoudelijk Reglement


Artikel 1: Aannamebeleid.
1.1 Voor het toelaten van leden tot de vereniging als ruiter of amazone geldt in principe een minimum leeftijd van 8 jaar. Elke aanmelding kan apart bekeken worden door het bestuur en op basis van argumenten kan hiervan afgeweken worden. Het uitgangspunt is de mate van zelfstandigheid van het aangemelde lid.
1.2 Met ieder aangemeld aspirant-lid wordt een proeftijd van minimaal 1 maand afgesproken. Na deze proeftijd zal het bestuur deze periode evalueren en met het aangemelde lid een vast lidmaatschap of een afwijzing bespreken. Uiteraard kan het aangemelde lid ook zelf besluiten om na de proeftijd te stoppen met paardrijden. Voor de proefperiode geldt de maandelijkse ruiterbijdrage.

 

Artikel 2: Lidmaatschap van de vereniging.
2.1 De vereniging kent leden en ereleden. Leden kunnen zijn ruiters en amazones die van de gelegenheid tot het paard en ponyrijden gebruik maken als wel zij die bereid zijn actief mee te werken aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging.
Per lidmaatschap mag één stem worden uitgebracht op de ledenvergadering of bij andere momenten dat zaken betreffende de vereniging in stemming worden gebracht.
2.2 Voor alle andere zaken betreffende leden en het lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten.
2.3. De Vereniging dient eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering te beleggen.

 

Artikel 3: Lesgeld.
3.1 iedere ruiter/ amazone dient maandelijks een ruiterbijdrage te voldoen. Dit dient vooraf op de 1e van de maand d.m.v. een bankoverschrijving te worden voldaan maar er kan ook vooraf per jaar (1 januari) betaald worden. Ruiterbijdragen zijn conform de door Manege De Eenhoorn in rekening gebrachte lesgelden.
3.2 Wanneer er gedurende een langere periode en om gewichtige redenen niet gereden kan worden (langer dan 1 maand), dan wordt de ruiterbijdrage tijdelijk stopgezet. Het aanmelden van een dergelijke situatie dient vanuit de ruiter/amazone te gebeuren.
3.3 Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging kan per maand met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Het lesgeld voor het paardrijden moet worden voldaan tot en met de maand volgend op de maand van opzegging.

 

Artikel 4: Acties van de vereniging.
4.1 De vereniging zal via diverse acties trachten om de kasmiddelen aan te vullen en kan hiervoor een beroep doen op medewerking van alle leden, ouders/verzorgers en wettelijke vertegenwoordigers.
4.2 Via te houden acties zal de vereniging gebruik maken van de mogelijkheid om bekendheid aan het werk en de doelstellingen van de vereniging te geven.

 

Artikel 5: Commissies binnen de vereniging.
5.1 Om de leden zoveel mogelijk bij de activiteiten van de vereniging te betrekken zal het bestuur het deelnemen van de leden aan commissies binnen de vereniging stimuleren. De vereniging kent thans twee commissies, voor het ruiterkamp en voor algemene zaken.
5.2 Een commissie kan spontaan ontstaan uit een behoefte hiertoe binnen de vereniging. Leden kunnen hiertoe zelf voorstellen doen met betrekking tot het doel en de bezetting van eventuele commissies. Het bestuur zal hooguit coördinerend optreden en de taak van de commissie toetsen aan het algemene bestuursbeleid.

 

Artikel 6: Interne/externe dressuurwedstrijden.
6.1. Per jaar vind een dressuurwedstrijd plaats. Afhankelijk van welke vereniging de dressuurwedstrijd organiseert vindt deze plaats bij VPG Opmeer, VPG De Vrije Teugel of bij onze vereniging, De Samenhang. Deze dressuurwedstrijd staat open voor alle ruiters en amazones van de vereniging. Het bestuur zal de deelname van alle ruiters en amazones aan deze wedstrijd stimuleren.
6.2. Bij de eerste deelname van een ruiter/amazone aan een wedstrijd zal een indeling op basis van het hippisch niveau plaatsvinden. Het belang en plezier van de ruiter/amazone zal bij een dergelijke beslissing altijd voorop staan.
6.3. Door de vereniging kan deelgenomen worden aan externe wedstrijden welke uitgeschreven worden door b.v. Gehandicaptensport Nederland of andere paardrijverenigingen. In principe kunnen deze wedstrijden door het hele land gehouden worden. Voor de wedstrijden wordt een eigen bijdrage gevraagd.
6.4. Voor het deelnemen aan externe wedstrijden zal het bestuur streven naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de ruiters/amazones.
6.5. Het deelnemen van de vereniging aan een externe dressuurwedstrijd zal per geval door het bestuur worden bekeken. Uitgangspunten hierbij zijn o.a. het wedstrijdaanbod en de gelijkmatige verdeling hiervan over het jaar, beschikbaarheid van vervoer en begeleiding naar de wedstrijden.

 

Artikel 7: Wekelijkse lesavonden.
7.1 De vereniging heeft op de woensdagavond van 17.30 uur tot 21.30 uur een vaste lesavond bij Manege De Eenhoorn. Op woensdagavond wordt gereden in 4 verschillende groepen met een lesduur van 1 uur per groep. De vereniging kent een vakantieperiode van 4 weken gedurende de zomer.
7.2 De indeling van de ruiters en amazones in de verschillende groepen wordt door het bestuur en de instructeurs bepaald. Uitgangspunten voor een indeling in de diverse groepen zijn o.a.: - Hippische vaardigheid ruiter/amazone. - Beschikbare ruimte binnen de groepen. - Beschikbaarheid paarden/pony’s.
7.3 Het bestuur streeft ernaar om ieder ruiter/amazone in de lessen zo goed mogelijk tot zijn/haar recht te laten komen om hierdoor per ruiter/amazone een optimum in de hippische vaardigheid te bereiken.
7.4. Indien mogelijk zal de vereniging zorgen voor hulp van begeleiders voor paard en/of ruiter/amazone. Deze begeleiders hebben tot taak een verlengstuk van de instructeur te zijn tijdens de lessen.
7.5 Het is de taak van het bestuur om met de begeleiding en de instructeur een regelmatig contact te hebben over de ruiters/amazones over mogelijke aanpassingen in de begeleiding en omtrent overige zaken betreffende de vereniging en de ruiters/amazones.
7.6 Het bestuur zal initiatieven nemen om de veiligheid tijdens het verblijf in de manege en tijdens de lessen te waarborgen. Om dit te kunnen bereiken zal vanuit het bestuur naar de begeleiders een periodiek overleg worden gehouden waarin alle zaken betreffende veiligheid worden besproken. Het bestuur zal stimuleren dat ruiters/amazones en begeleiders op het punt van veiligheid zelf ook initiatieven nemen en zo nodig zaken bij het bestuur bespreekbaar maken. Tijdens de lessen is de instructeur primair verantwoordelijk voor de veiligheid in de stal en in de bak. Daarnaast moet het een streven zijn dat iedere ruiter/amazone of begeleider een ander op tekortkomingen kan wijzen op het gebied van veiligheid.
7.7 Bij meningsverschillen tussen leden tijdens de wekelijkse lesavond of andere activiteiten van de vereniging zal een lid van het bestuur een beslissing nemen. Het kan een meningsverschil betreffen tussen bijvoorbeeld ruiters, amazones, begeleiders, instructeur. Bij het nemen van een beslissing zal altijd het belang van de ruiters/amazones voorop staan. Op de genomen beslissing zoals hierboven omschreven is altijd aantekening van beroep mogelijk. Het betreffende lid dient hiertoe zijn/haar bezwaar kenbaar te maken aan de secretaris van de vereniging die een verzoek om een uitspraak op de agenda van de eerst volgende bestuursvergadering zal zetten. Het betreffende lid wordt altijd geïnformeerd over de genomen beslissing van het bestuur. Het herroepen van een bestuur beslissing kan alleen door de Algemene Ledenvergadering.
7.8 Alle leden vallen binnen een verzekering welke is afgesloten door de koepelorganisatie Gehandicaptensport Nederland. De vrijwilligers en bestuursleden zijn verzekerd via een vrijwilligersverzekering van de Gemeente Hoorn.

 

Artikel 8: Ruiterkamp.
8.1 Het bestuur streeft ernaar om het jaar een ruiterkamp te organiseren.
8.2 De deelname aan dit ruiterkamp staat in principe open voor alle ruiters /amazones en begeleiders van de vereniging. Wel wordt gekeken naar de leeftijd van de ruiter/amazone opdat de persoon in kwestie het programma van het ruiterkamp kan volgen en hierin geen belemmering vormt voor de andere deelnemers. Uitgangspunt is tevens dat tijdens het ruiterkamp geen visite wordt ontvangen van ouders en/of andere huisgenoten.
8.3 Tijdens het ruiterkamp streven wij ernaar om iedere ruiter/amazone voor het hippische deel zo hoog mogelijk te laten functioneren. Om deze reden kan de groepsindeling op het ruiterkamp een andere zijn dan op de wekelijkse lesavond. Tevens zal, als dit voor een individuele benadering nodig is, het aantal groepen waarin gereden wordt groter zijn dan op de wekelijkse lesavond. Het uitgangspunt bij deze aangepaste werkwijze op het ruiterkamp blijft dat de veiligheid van ruiter/amazone voorop staat.

 

Artikel 9: Bestuur en Begeleiders.
9.1 Het bestuur bestaat conform de statuten uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden.
9.2 Bestuursleden kunnen worden gekozen uit de (ere)leden, ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers. Indien de open plaats niet kan worden ingevuld door voornoemde personen, kan tijdens de alv worden gestemd over het aantrekken van een externe partij.
9:3 Het bestuur komt in principe 1 maal per 2 maanden in vergadering bijeen, of zoveel meer als het bestuur noodzakelijk acht.
9.4 Het oneven aantal bestuursleden is er mede op gebaseerd om bij stemmingen binnen het bestuur tot een meerderheid van stemmen te komen. Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. In het geval dat het bestuur om welke reden dan ook onvolledig is, kan er bij een stemming een gelijk aantal voor- en tegenstemmen ontstaan. In een dergelijke situatie zal een tweede stemming gehouden worden. Wanneer ook bij de tweede stemming geen meerderheid van stemmen ontstaat, zal de voorzitter van de vergadering een extra stem uitbrengen.

 

Huishoudelijk Reglement (Download)